Ризик збільшення лівого передсердя у пацієнтів із ожирінням із синдромом гіповентиляції, спричиненим ожирінням, та обструктивним апное сну

Анотація

Передумови: Обструктивне апное сну (OSA) - відомий фактор ризику розвитку фібриляції передсердь (ФП), який головним чином зумовлений збільшенням лівого передсердя. Вплив гіповентиляції, спричиненої індукованим ожирінням синдромом гіповентиляції (ОГС), на діаметр лівого передсердя не вивчався. Ми досліджували зв'язок між СГЗ та діаметром лівого передсердя у пацієнтів із ожирінням.

лівого

Методи: Ми провели ретроспективний огляд 210 послідовних медичних записів пацієнтів із діагнозом ожиріння (індекс маси тіла [ІМТ]> 30 кг/м 2) та осіб із СГЗ та ОСА за період з січня 2010 року по грудень 2016 року в Благодійному медичному центрі Сент-Вінсент у Клівленді, Огайо. Логістичний регресійний аналіз проводили для діаметра лівого передсердя ≥4 см у 2 груп пацієнтів: пацієнтів з OHS + OSA та тих, хто мав лише OSA.

Результати: Всього було виявлено 104 пацієнтів із ожирінням із СГЗ + OSA та 106 пацієнтів із ожирінням із OSA. Статистично значущі відмінності були виявлені в 6 демографічних та вихідних характеристиках: медіана ІМТ, медіана діаметра лівого передсердя, анамнез цукрового діабету 2 типу, анамнез інсульту, історія ішемічної хвороби серця та застійна серцева недостатність. Середній діаметр лівого передсердя для окремих груп, що виконували OHS + OSA та OSA, становив 4,45 см та 4,20 см відповідно (P = 0,014). Фракція викиду лівого шлуночка Ключові слова:

  • Ехокардіографія – доплер
  • передсердя серця
  • синдром гіповентиляції ожиріння
  • апное сну – обструктивна

ВСТУП

Дослідження продемонстрували вплив обструктивного апное сну (OSA) на серцево-судинну захворюваність та смертність. Структурно-функціональне реконструкція лівого передсердя пропорційна тяжкості ВСА і пов’язана з підвищеним ризиком розвитку фібриляції передсердь (ФП). 1,2 Дев'яносто відсотків пацієнтів з індукованим ожирінням синдромом гіповентиляції (ОГС) також діагностують OSA, але пацієнти з OHS демонструють нижчу периферичну насиченість киснем протягом ночі порівняно з пацієнтами з OSA. 3 Частота серцево-судинних захворювань, таких як застійна серцева недостатність (ХСН) та атеросклеротична хвороба серця, вища у пацієнтів із СГЗ порівняно з еукапнічними пацієнтами із ожирінням із ожирінням та небезпекою із ССА. 4-6 З огляду на такі відмінності, чи залишає СГЗ вплив, подібний до OSA, на розмір лівого передсердя, залишається незрозумілим. У цьому дослідженні вивчався вплив OHS проти OSA на діаметр лівого передсердя. Ми висунули теорію, що стійка гіпоксемія, спричинена СГЯ, збільшує серцево-судинну захворюваність і впливає на діаметр лівого передсердя.

МЕТОДИ

Ми вивчили медичні записи пацієнтів з індексом маси тіла (ІМТ)> 30 кг/м 2 та діагнози СГЗ та ОСА за період з січня 2010 року по грудень 2016 року в Благодійному медичному центрі Сент-Вінсент у Клівленді, штат Огайо. Всього виявлено 210 пацієнтів. Усі пацієнти з СГЗ відповідали діагностичним критеріям цього стану. У групі OHS + OSA 90,4% пацієнтів мали документацію про дослідження сну. Включені пацієнти пройшли дослідження полісомнографії та підтвердили документальне підтвердження постійного позитивного лікування тиску в дихальних шляхах (CPAP).

Ехокардіографічна оцінка

Були розглянуті двовимірні та доплерівські ехокардіографічні звіти для досліджуваної популяції. Звіти були продиктовані кардіологом, призначеним до справи, а діаметр лівого передсердя реєструвався за оцінкою кардіолога. Діаметр лівого передсердя ≥4 см вважався ненормальним. Також повідомлялося про фракцію викиду лівого шлуночка (LVEF), а також про LVEF 30 кг/м 2, у якого було порушення дихання уві сні, що призвело до незворушної альвеолярної гіповентиляції (PaCO2> 45 мм рт. Ст.), Яку не можна було віднести до інших станів. OSA діагностували за допомогою полісомнографії у пацієнтів з індексом апное-гіпопное ≥5. Апное визначали як повне припинення вдихуваного потоку повітря принаймні на 10 секунд. Гіпопное було визначене як значне зменшення (> 50%) дихальних сигналів принаймні на 10 секунд, пов'язане із збудженням або десатурацією оксигемоглобіну на 3% і більше від вихідного рівня.

Статистичний аналіз

Дані виражаються як середнє значення ± стандартне відхилення або як медіани, а частоти позначаються у відсотках. Незалежні 2-вибіркові t-тести використовувались для порівняння вимірювань безперервних змінних, а тест хі-квадрат використовували для категоріальних змінних. Для ненормально розподілених змінних використовували U-тест Манна-Уітні. Для дослідження потенційних факторів ризику діаметра лівого передсердя ≥4 см використовували однофакторний та багатоваріантний логістичний регресійний аналіз діаметра лівого передсердя ≥4 см. Застосовували корекцію Бонферроні, використовуючи всі 9 термінів у моделі, в результаті чого статистичну значимість приймали, коли значення P 7 A P ≤ 0,05 вважали статистично значущим. SPSS v.21 (IBM Corp.) використовувався для всіх статистичних аналізів.

РЕЗУЛЬТАТИ

Всього було виявлено 104 пацієнта з OHS + OSA та 106 пацієнтів з OSA. Демографічні показники та базові характеристики представлені в таблиці 1. У групі OHS + OSA 42% були чоловіками порівняно з 46% у групі лише OSA (P = 0,568). Середній вік (60 проти 59 років, Р = 0,598) та частка афроамериканських пацієнтів (64% проти 65%, Р = 0,576) були порівнянними в обох групах.

Діаметр лівого передсердя (U = 4431,5, z = –2,457, P = 0,014) та ІМТ (U = 4338, z = –2,667, P = 0,008) для пацієнтів групи OHS + OSA були статистично вищими, ніж для пацієнтів OSA одиночна група. Крім того, цукровий діабет 2 типу та ХСН були більш поширеними в групі OHS + OSA порівняно з групою лише OSA (79% проти 63%, P = 0,013 та 74% проти 57%, P = 0,008, відповідно). З іншого боку, лише у групи OHS + OSA поширеність ІХС та інсульту була нижчою порівняно з групою лише OSA (37% проти 55%, P = 0,008 та 3% проти 12%, P = 0,010 відповідно) . Однак медіана LVEF у групах, які застосовувались лише за OHS + OSA та OSA, статистично не відрізнялася (U = 4419,5, z = –1,574, P = 0,116).

Багатофакторний логістичний регресійний аналіз досліджував потенційні фактори ризику для діаметра лівого передсердя ≥4 см: група (OHS + OSA проти OSA), вік ≥75 років, стать, ІМТ, цукровий діабет 2 типу, ІХС, ХСН, ФП та LVEF Лісова ділянка з коригованими коефіцієнтами коефіцієнтів (OR) для предикторів діаметра лівого передсердя. ФП, фібриляція передсердь; ІХС, ішемічна хвороба серця; ХСН, застійна серцева недостатність; LCL, нижня межа управління; LVEF, фракція викиду лівого шлуночка; OHS, синдром гіповентиляції, спричинений ожирінням; OSA, обструктивне апное сну; T2DM, цукровий діабет 2 типу; UCL, верхній рівень управління.

ОБГОВОРЕННЯ

Отримані нами дані вказують на значну зв'язок між більшим діаметром лівого передсердя у пацієнтів з OHS + OSA порівняно з пацієнтами лише з OSA, а асоціація OHS з більшим діаметром лівого передсердя залишається значною після коригування віку, ІМТ, статі, цукрового діабету 2 типу, ішемічна хвороба серця, ХСН, ФП та ФВЧ. Здається, ОГС є незалежним фактором ризику збільшення лівого передсердя у пацієнтів із ожирінням. У нашій когорті було виявлено, що у пацієнтів з OHS + OSA шанси на діаметр лівого передсердя ≥4 см збільшені вдвічі порівняно з пацієнтами лише з OSA. OSA асоціюється із серцево-судинним ризиком та збільшенням лівого передсердя в результаті повторюваної нічної гіпоксемії. 2,8-10 Незважаючи на тісний взаємозв'язок між OSA та OHS, у пацієнтів з OHS спостерігається помітно нижча гіпоксемія за ніч і, отже, більша серцево-судинна захворюваність у порівнянні з пацієнтами з OSA. Наскільки нам відомо, жодне дослідження не вивчало вплив ОГС проти OSA на діаметр лівого передсердя, враховуючи різницю в ступені гіпоксії.

Ні одновимірний, ні багатовимірний аналіз не показали статистично значущого впливу LVEF на результати. Однак у чоловіків удвічі вищий ризик мати більший діаметр лівого передсердя як при однофакторному, так і при багатофакторному аналізі. Подібним чином, у пацієнтів з ВП в анамнезі ризик збільшення лівого передсердя збільшився в 3 рази порівняно з хворими, які не перенесли ФП, що підтверджує дослідження Фрамінгамського дослідження серця, яке продемонструвало 39% збільшення ризику розвитку ПМ з кожним 5 мм збільшення діаметра лівого передсердя. 11,12 Незважаючи на те, що серцево-судинний ризик, пов'язаний із СГЗ, вивчався, ремоделювання лівого передсердя в результаті СГЗ ще не досліджено.

СГЗ та OSA є модифікуючими факторами ризику, і було показано, що неінвазивне вентиляційне підтримуюче лікування знижує частоту рецидивів ФП після терапії катетерною абляцією у пацієнтів із OSA. Отже, спрямування подальшої уваги на лікування та лікування СГЗ у пацієнтів із серцево-судинним ризиком може потенційно принести користь цій групі пацієнтів шляхом зменшення серцево-судинної захворюваності та смертності. Хоча випробування серцево-судинних кінцевих точок апное сну (SAVE) не показало переваги лікування CPAP у покращенні серцево-судинної смертності, дослідження виключало пацієнтів із супутніми захворюваннями, важкою нічною гіпоксією або попереднім лікуванням CPAP. 14 Вплив лікування ОГС та відповідності CPAP на розмір лівого передсердя потребує подальшої оцінки.

Наше дослідження має кілька обмежень, оскільки це ретроспективне дослідження з відносно невеликим обсягом вибірки. Хоча як у пацієнтів із OSA, так і у OHS проводилася полісомнографія та запис лікування CPAP, інформація щодо тривалості діагнозу, тяжкості OSA та тривалості відповідності CPAP відсутня у кожній групі.

ВИСНОВОК

Ми визначили СГЗ як потенційний незалежний фактор ризику збільшення лівого передсердя. Враховуючи, що СГЗ є фактором ризику, що піддається модифікації, належний скринінг та лікування СГЗ може зменшити запобігання серцево-судинній захворюваності на реконструкцію передсердь. Вплив на серцево-судинну захворюваність та смертність неінвазивних вентиляційних заходів у пацієнтів із СГЯ є невизначеним. Крім того, зв'язок між діаметром лівого передсердя та ФП необхідно підтвердити в подальших дослідженнях.

Ця стаття відповідає Раді з акредитації вищої медичної освіти та Американській раді медичних спеціальностей Підтримання сертифікаційних компетенцій з догляду за пацієнтами та медичних знань.

ПОДЯКИ

Автори не мають фінансового або майнового інтересу до предмету цієї статті.